Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Blankietowy charakter normy prawnej zawartej w art. 97 kodeksu wykroczeń, który odsyła do prawa o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych SK 80/20

Podmiot inicjujący postępowanie: M. B.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń w całości, „tj. w zakresie, w jakim jest on normą blankietową odsyłającą do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, tj. w zakresie przyjętego rozwiązania normatywnego (modelu normatywnego-normy blankietowej)”,
2) art. 97 ustawy wskazanej w punkcie 1 „w części, w której odsyłając do [ustawy – Prawo o ruchu drogowym] (…), która nie ma charakteru prawnokarnego umożliwia stosowanie wykładni rozszerzającej”,
3) art. 65 § 2 ustawy wskazanej w punkcie 1, w zakresie „braku precyzji znamion czynu zabronionego tj. wymienienia jakie dokumenty są dokumentami stwierdzającymi tożsamość”
z art. 42 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 oraz w związku z art. 2 Konstytucji RP.