Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykonywanie czynności ustawowo zastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych podczas świadczenia usług detektywistycznych – brak dostatecznej określoności czynu zabronionego SK 139/20

POSTANOWIENIE
z dnia 15 maja 2024 r.
Sygn. akt SK 139/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Justyn Piskorski – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz – sprawozdawca
Bogdan Święczkowski
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2024 r., skargi konstytucyjnej K.Ł. o zbadanie zgodności:
art. 45 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 129) w zakresie, w jakim określa znamiona czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 zdanie 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Justyn Piskorski
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz
Bogdan Święczkowski
Rafał Wojciechowski