Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedłużenie przepisem przejściowym mocy obowiązywania aktu prawa miejscowego nieistniejącego w dniu wejścia w życie tego przepisu przejściowego bez podania tego faktu do wiadomości w dzienniku urzędowym SK 61/20

POSTANOWIENIE
z dnia 21 maja 2024 r.
Sygn. akt SK 61/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Rafał Wojciechowski – przewodniczący
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 maja 2024 r., skargi konstytucyjnej M. i W.L. o zbadanie zgodności:
1) art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) w zakresie, w jakim prowadzi do przedłużenia po 1 stycznia 2008 r. mocy obowiązującej rozporządzenia nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 156, poz. 4276), z art. 21 ust. 2 w związku z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 47 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim prowadzi do przedłużenia po 15 listopada 2008 r. mocy obowiązującej rozporządzenia powołanego w punkcie 1, z art. 21 ust. 2 w związku z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji,
3) art. 47 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim prowadzi do zatajenia przed adresatami norm prawnych faktu przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia powołanego w punkcie 1 po 1 stycznia 2008 r. i 15 listopada 2008 r., z art. 21 ust. 2 w związku z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Rafał Wojciechowski
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki