Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy K 3/14

POSTANOWIENIE
z dnia 8 czerwca 2016 r.
Sygn. akt K 3/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Rymar – przewodniczący
Stanisław Biernat – sprawozdawca
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 czerwca 2016 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) art. 129 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2014.1502, ze zm.) z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 24 w związku z art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 139 § 3 oraz art. 150 § 3 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 20 Konstytucji oraz z art. 1 Konwencji nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjętej w Genewie 23 czerwca 1971 r. (Dz.U.1977.39.178),

3) art. 150 § 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 20 i art. 66 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 71 ust. 3 w związku z art. 104 ust. 1 pkt 5 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (j.t. Dz.U.2016.293) umorzyć postępowanie.

Stanisław Rymar
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
(zdanie odrębne)
Julia Przyłębska (zdanie odrębne)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka