Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrata członkostwa w Polskim Związku Łowieckim; postępowanie dyscyplinarne K 10/14

POSTANOWIENIE
z dnia 6 lipca 2016 r.
Sygn. akt K 10/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja – przewodniczący
Leon Kieres – sprawozdawca
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 lipca 2016 r., wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności:

1) art. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2014 r. poz. 228) z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim dotyczy spraw utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim na skutek łowieckiego postępowania dyscyplinarnego, z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie.

Piotr Tuleja
Leon Kieres
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel