Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przeciwdziałanie narkomanii - zasady przepadku niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji K 21/15

POSTANOWIENIE
z dnia 12 października 2016 r.
Sygn. akt K 21/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński – przewodniczący
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 października 2016 r., wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności:

art. 44c ust. 4 oraz art. 44d ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875), z art. 46 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Andrzej Rzepliński
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
(zdanie odrębne)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
(zdanie odrębne)
Piotr Pszczółkowski
(zdanie odrębne)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik