Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego; ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa P 44/15

POSTANOWIENIE
z dnia 8 lutego 2017 r.
Sygn. akt P 44/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Henryk Cioch
Leon Kieres
Lech Morawski
Julia Przyłębska – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 lutego 2017 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku:

czy art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje minimalnej kwoty świadczenia zapewnionej za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej oraz z art. 67 ust. 1 Konstytucji i przewidzianym w nim prawem do zabezpieczenia społecznego,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Henryk Cioch
Leon Kieres
Lech Morawski
Julia Przyłębska