Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wyrażania zgody na wycięcie drzewa z pasa drogowego K 9/15

POSTANOWIENIE
z dnia 7 marca 2017 r.
Sygn. akt K 9/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Lech Morawski
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 marca 2017 r., wniosku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie zgodności:

art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.) w zakresie, w jakim uzależnia zgodę na wycięcie drzewa z pasa drogowego od zastąpienia go innymi drzewami i krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów, z art. 2, art. 5 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Lech Morawski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar