Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego; nowe zadania gminy K 24/14

POSTANOWIENIE
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Sygn. akt K 24/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Pszczółkowski – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres – sprawozdawca
Julia Przyłębska
Mariusz Muszyński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 kwietnia 2017 r., połączonych wniosków:

1) Rady Miejskiej w Kożuchowie o zbadanie zgodności:

a) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) w zakresie, w jakim nie uwzględnia mechanizmów kompensujących utracone dochody i koszty dodatkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607),

b) art. 17 ust. 1, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1 w związku z art. 10, art. 176 pkt 4 i 5 i art. 247 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135) w zakresie, w jakim nakładają na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

c) art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373), w zakresie, w jakim nakłada na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

d) art. 16 ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706), w zakresie, w jakim zwiększa obciążenia finansowe gmin bez zapewnienia środków kompensujących powstały w ten sposób uszczerbek, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

e) art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, ze zm.) w zakresie, w jakim rozszerza zakres zadań własnych gmin bez zapewnienia środków kompensujących wynikające stąd dodatkowe wydatki, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

f) art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w zakresie, w jakim przewidują udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie nieadekwatnym do zakresu nałożonych na nią zadań, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

2) Rady Gminy Kolsko o zbadanie zgodności:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w za-kresie, w jakim nie uwzględnia mechanizmów kompensujących utracone dochody i koszty dodatkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

b) art. 17 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 247 ust. 4 ustawy z 9 czerwca 2011 r. powołanej w punkcie 1 lit. b w zakresie, w jakim nakładają na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

c) art. 11a ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. powołanej w punkcie 1 lit. c, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z 16 września 2011 r. powołanej w punkcie 1 lit. c, w zakresie, w jakim nakłada na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

d) art. 16 ust. 1b ustawy z 13 października 1998 r. powołanej w punkcie 1 lit. d, w brzmieniu nadanym ustawą z 21 grudnia 2011 r. powołaną w punkcie 1 lit. d, w zakresie, w jakim zwiększa obciążenia finansowe gmin bez zapewnienia środków kompensujących powstały w ten sposób uszczerbek, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

e) art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy z 12 marca 2004 r. powołanej w punkcie 1 lit. e, w brzmieniu nadanym przez art. 20 ustawy z 23 stycznia 2009 r. powołanej w punkcie 1 lit. e, w zakresie, w jakim rozszerzają zakres zadań własnych gmin bez zapewnienia środków kompensujących wynikające stąd dodatkowe wydatki, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

f) art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w zakresie, w jakim przewidują udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie nieadekwatnym do zakresu nałożonych na nią zadań, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

3) Rady Miejskiej w Nowej Soli o zbadanie zgodności:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w za-kresie, w jakim nie uwzględnia mechanizmów kompensujących utracone dochody i koszty dodatkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

b) art. 17 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 247 ust. 4 ustawy z 9 czerwca 2011 r. powołanej w punkcie 1 lit. b w zakresie, w jakim nakładają na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

c) art. 11a ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. powołanej w punkcie 1 lit. c, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z 16 września 2011 r. powołanej w punkcie 1 lit. c, w zakresie, w jakim nakłada na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

d) art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. a-b ustawy z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1121), w zakresie, w jakim nakłada na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

e) art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy z 12 marca 2004 r. powołanej w punkcie 1 lit. e, w brzmieniu nadanym przez art. 20 ustawy z 23 stycznia 2009 r. powołanej w punkcie 1 lit. e, w zakresie, w jakim rozszerza zakres zadań własnych gmin bez zapewnienia środków kompensujących wynikające stąd dodatkowe wydatki, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

f) art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w zakresie, w jakim przewidują udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie nieadekwatnym do zakresu nałożonych na nią zadań, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

4) Rady Powiatu Nowosolskiego o zbadanie zgodności:

a) art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w zakresie, w jakim nie uwzględnia mechanizmów kompensujących utracone dochody i koszty dodatkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

b) art. 16 ust. 1b ustawy z 13 października 1998 r. powołanej w punkcie 1 lit. d, w brzmieniu nadanym ustawą z 21 grudnia 2011 r. powołaną w punkcie 1 lit. d, w zakresie, w jakim zwiększa obciążenia finansowe powiatu bez zapewnienia środków kompensujących powstały w ten sposób uszczerbek, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

c) art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018), w zakresie, w jakim zwiększa obciążenia finansowe powiatu bez zapewnienia środków kompensujących powstały w ten sposób uszczerbek finansowy, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

d) art. 180 oraz art. 247 ust. 1 i 4 ustawy z 9 czerwca 2011 r. powołanej w punkcie 1 lit. b w zakresie, w jakim zwiększają obciążenia finansowe powiatu bez zapewnienia środków kompensujących powstały w ten sposób uszczerbek finansowy, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

5) Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o zbadanie zgodności:

a) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w zakresie, w jakim nie uwzględnia mechanizmów kompensujących utracone dochody i koszty dodatkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

b) art. 17 ust. 1, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1 w związku z art. 10, art. 176 pkt 4 i 5 i art. 247 ust. 4 ustawy z 9 czerwca 2011 r. powołanej w punkcie 1 lit. b w zakresie, w jakim nakładają na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

c) art. 16 ust. 1b ustawy z 13 października 1998 r. powołanej w punkcie 1 lit. d, w brzmieniu nadanym ustawą z 21 grudnia 2011 r. powołaną w punkcie 1 lit. d, w zakresie, w jakim zwiększa obciążenia finansowe gmin bez zapewnienia środków kompensujących powstały w ten sposób uszczerbek, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

d) art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy z 12 marca 2004 r. powołanej w punkcie 1 lit. e, w brzmieniu nadanym przez art. 20 ustawy z 23 stycznia 2009 r. powołanej w punkcie 1 lit. e, w zakresie, w jakim rozszerzają zakres zadań własnych gmin bez zapewnienia środków kompensujących wynikające stąd dodatkowe wydatki, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

e) art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w zakresie, w jakim przewidują udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie nieadekwatnym do zakresu nałożonych na nią zadań, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

6) Rady Gminy Siedlisko o zbadanie zgodności:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w za-kresie, w jakim nie uwzględnia mechanizmów kompensujących utracone dochody i koszty dodatkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

b) art. 17 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 247 ust. 4 ustawy z 9 czerwca 2011 r. powołanej w punkcie 1 lit. b w zakresie, w jakim nakładają na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

c) art. 11a ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. powołanej w punkcie 1 lit. c, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z 16 września 2011 r. powołanej w punkcie 1 lit. c, w zakresie, w jakim nakłada na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

d) art. 16 ust. 1b ustawy z 13 października 1998 r. powołanej w punkcie 1 lit. d, w brzmieniu nadanym ustawą z 21 grudnia 2011 r. powołaną w punkcie 1 lit. d, w zakresie, w jakim zwiększa obciążenia finansowe gmin bez zapewnienia środków kompensujących powstały w ten sposób uszczerbek finansowy, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

e) art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 lit. a w zakresie, w jakim przewidują udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie nieadekwatnym do zakresu nałożonych na nią zadań, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie na skutek cofnięcia wniosku.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Piotr Pszczółkowski
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Mariusz Muszyński