Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Referendum; środki prawne w kampaniach referendalnych; prawo do sądu K 10/15

POSTANOWIENIE
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Sygn. akt K 10/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Grzegorz Jędrejek – przewodniczący
Julia Przyłębska
Michał Warciński – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 kwietnia 2017 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wyłączenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Lecha Morawskiego z udziału w postępowaniu w sprawie o sygn. K 10/15,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 41 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) nie wyłączać sędziego Lecha Morawskiego od udziału w postępowaniu w sprawie o sygn. K 10/15.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Michał Warciński