Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wymierzania kary łącznej P 1/17

POSTANOWIENIE
z dnia 13 września 2017 r.
Sygn. akt P 1/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon Kieres – przewodniczący
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska – sprawozdawca
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 września 2017 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu:

czy art. 85 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

 p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Leon Kieres
Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Julia Przyłębska
Michał Warciński