Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej - dyrektora zakładu karnego ze stanowiska - brak możliwości odwołania od decyzji SK 47/15

POSTANOWIENIE
z dnia 17 października 2017 r.
Sygn. akt SK 47/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Grzegorz Jędrejek – przewodniczący
Mariusz Muszyński – II sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – I sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 października 2017 r., skargi konstytucyjnej G.L. o zbadanie zgodności:

art. 66 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 1, w związku z art. 219 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 219 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, ze zm.) w zakresie, w jakim zezwalają na odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej – dyrektora zakładu karnego ze stanowiska służbowego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i jednocześnie:

– wyłączają możliwość wniesienia odwołania od tego rozkazu personalnego, z art. 2 w związku z art. 78, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

– wyłączają możliwość wniesienia skargi na ten rozkaz personalny do sądu administracyjnego, z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1, w związku z art. 184 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
(zdanie odrębne)