Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

TERMIN PUBLICZNEGO OGŁOSZENIA ORZECZENIA ZOSTAŁ ODWOŁANY - Ustawa antyterrorystyczna K 35/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce:
Data: 24 V 2018 godz.: 10.30

Termin publicznego ogłoszenia orzeczenia został odwołany.

Wniosek o zbadanie konstytucyjności:
— art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (dalej jako: ustawa o działaniach antyterrorystycznych) z art. 2 Konstytucji RP;
— art. 6 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 2, art. 47, art. 51 ust. 2, 3 i 4 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (dalej jako: EKPCz) oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
— art. 6 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 51 ust. 5 i art. 93 ust. 2 Konstytucji RP;
— art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych - w zakresie, w jakim przewidziana w nim możliwość stosowania niejawnych czynności operacyjno- rozpoznawczych stanowi zbyt daleko idącą i nieuzasadnioną ingerencję w prawa i wolności jednostki, a także w zakresie, w jakim różnicuje sytuację prawną osób, które nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli RP oraz w zakresie, w jakim nie ustanawia mechanizmu kontroli stosowania przewidzianych w nim czynności - z art. 2, art. 47 i art. 51 Konstytucji RP w związku z art. 37 i 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 EKPCz;
— art. 10 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 2, art. 47 oraz art. 51 Konstytucji RP w związku z art. 37 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 8 w związku z art. 14 EKPCz oraz z art. 7 i 8 w zw. z art. 20 oraz art. 52 ust. 1 KPP UE;
— art. 11 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 2, art. 47 oraz art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 EKPCz, a także z art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 KPP UE;
— art. 26 ust. 2 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 2 i art. 41 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 5 EKPCz;
— art. 38 pkt 6 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w zakresie, w jakim dodaje art. 32c w ustawie z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - dalej jako ustawa o ABW, z art. 2 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 6 i 10 EKPCz;
— art. 48 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w zakresie, w jakim dodaje art. 73c w ustawie z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździć z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin z art. 2, art. 52 ust. 1 i 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 77 ust. 2 oraz z art. 37 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 13 EKPCz w związku z art. 2 Protokołu nr 4 do EKPCz (dalej jako: Protokół nr 4), a także z art. 45 oraz art. 47 w związku z art. 52 ust. 1 KPP UE;
— art. 57 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w zakresie, w jakim dodaje art. 329a w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach z art. 2, art. 52 ust. 1 i 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 77 ust. 2 oraz z art. 37 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 13 EKPCz w związku z art. 2 Protokołu nr 4.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
Jarosław Wyrembak - przewodniczący
Mariusz Muszyński - sprawozdawca
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka