Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną P 133/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 11 XII 2018 godz.: 15.00

Pytanie prawne czy art. 50 § 3 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim pomija prawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną wynikającą z art. 39 Kp, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony, któremu wypowiedziano umowę sprzecznie z prawem,  z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący,

Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca,

Zbigniew Jędrzejewski,

Leon Kieres,

Justyn Piskorski.