Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe warunkująca przyznanie zasiłku chorobowego SK 20/18

Podmiot inicjujący postępowanie: J. N.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 3 VII 2019 godz.: 10.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie, w jakim zaskarżony przepis przewiduje, że uprawnienie do zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy stosuje się wyłącznie wówczas, gdy ubezpieczony z tytułu niezdolności do pracy spełnia nie tylko faktyczne, ale i normatywne warunki do przyznania zasiłku, z:

1) art. 67 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji

oraz

2) art. 2 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
Mariusz Muszyński - przewodniczący   
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja   
Jarosław Wyrembak