Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks postępowania karnego K 8/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 26 VI 2019 godz.: 12.00

Wniosek o stwierdzenie niezgodności:

1) art. 523 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim przepis ten dopuszcza możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w razie umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP

z art. 139 zdanie pierwsze w związku z art. 7 i art. 10 Konstytucji RP;

2) art. 521 § 1 powołanej w pkt 1  ustawy - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim przepis ten dopuszcza możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego od każdego prawomocnego orzeczenia sądu w sytuacji, gdy w kasacji zakwestionowano prawidłowość zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP

z art. 139 zdanie pierwsze w związku z art. 7 i art. 10 Konstytucji RP;

3) art. 529 powołanej w pkt 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego rozumianego w ten sposób, że dopuszczalne jest wniesienie i rozpoznanie kasacji na niekorzyść oskarżonego w sytuacji, gdy w kasacji zakwestionowano prawidłowość zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP

z art. 139 zdanie pierwsze w związku z art. 7 i art. 10 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
Michał Warciński - przewodniczący        
Zbigniew Jędrzejewski - sprawozdawca    
Grzegorz Jędrejek
Wojciech Sych
Julia Przyłębska