Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienie rozwiedzionej małżonki do uzyskania renty rodzinnej; przesłanki. SK 61/13

Podmiot inicjujący postępowanie: E. L.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 13 V 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej poza spełnieniem przesłanek określonych w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony uzależnia od tego, aby alimenty były ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Teresa Liszcz - przewodnicząca
Marek Kotlinowski - sprawozdawca
Mirosław Granat
Leon Kieres
Stanisław Rymar