Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek wymiany praw jazdy - ryzyko utraty bezterminowego charakteru praw jazdy wydanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. K 5/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Senatorów, Grupa posłów na Sejm RP
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 12 XII 2013 godz.: 8.30

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w sprawie zgodności:


I. przepisów art. 75, art. 76 oraz art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami z art. 2 Konstytucji RP - ze względu na fakt, iż wskazane powyżej regulacje naruszają chronione Konstytucją RP zasady, mające swoje źródło w zasadzie demokratycznego państwa prawa, a mianowicie naruszają:

1) poprzez wprowadzenie w ustawie obowiązku wymiany praw jazdy wydanych pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów na prawa jazdy według nowego wzoru wynikającego z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, w zakresie, w jakim następuje ryzyko utraty bezterminowego charakteru praw jazdy wydanych pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów,


2) zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę określoności przepisów prawa polegającą na precyzyjności i jednoznaczności stanowionych przepisów - poprzez zamieszczenie w ustawie niejasnych regulacji, w zakresie, w jakim brak jest przejrzystości i precyzyjności, co do brzmienia przepisów ustawy dotyczących okresu, na jaki wydawane są prawa jazdy, w szczególności, co do wprowadzenia jasnych zasad, z których wynikałoby, iż prawa jazdy wydane pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów i wymienione na nowe, tzn. według nowego wzoru, nie utracą swojego bezterminowego charakteru;


II. przepisów art. 75, art. 76 oraz art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie, w jakim ustawa wprowadza powszechność badań lekarskich dla kandydatów na kierowców, pomimo istniejącego obowiązku złożenia oświadczenia o stanie zdrowia pod rygorem odpowiedzialności karnej, co powoduje wprowadzenie nieproporcjonalnych obciążeń, a w konsekwencji istnieje ryzyko ograniczenia dostępu niektórych osób do ich własności i utrudnienia podjęcia działalności gospodarczej, której integralnym elementem jest konieczność posiadania prawa jazdy - z art. 64 i art. 65 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
Zbigniew Cieślak – przewodniczący
Marek Kotlinowski – sprawozdawca
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz