Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość opłat za czynności jednostek dozoru technicznego P 51/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 27 V 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności § 2 ust. 1, 2 i 4 oraz § 3 ust. 4 zd. I i II rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego z art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Marek Kotlinowski - przewodniczący
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Stanisław Rymar