Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpłatność za studia w uczelniach publicznych. K 35/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 5 VI 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz ust. 1b, a także art. 170a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu ustalonym w art. 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2 i art. 70 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel