Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie. K 36/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 21 VII 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności przepisów art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
1) ust. 1:
- pkt 1 - w części obejmującej wyrazy: "w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym",
- pkt 2 - w części obejmującej wyrazy: "w pogłowiu zwierząt gospodarskich",
- pkt 3 - w części obejmującej wyrazy: "w pogłowiu zwierząt gospodarskich",
- pkt 4 - w części obejmującej wyrazy: "w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych";
2) ust. 4 - w zakresie, w jakim ogranicza grono podmiotów, które mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego - z dyrektorem tego parku, odnośnie do sposobów zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1, do właścicieli lub użytkowników gospodarstw rolnych i leśnych - z art. 32 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Wojciech Hermeliński - przewodniczący
Mirosław Granat - sprawozdawca
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Kotlinowski