Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zagospodarowanie przestrzenne; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; rezerwacja gruntów na cele publiczne. K 50/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce:
Data: 18 XII 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w zakresie, w jakim w razie przeznaczenia danej nieruchomości na cele publiczne zarówno w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i w planie obowiązującym w dniu 1 stycznia 1995 roku, dla realizacji przewidzianych w tym przepisie roszczeń wymaga wykazania zmiany w stosunku do dotychczasowego sposobu korzystania z tej nieruchomości lub jej dotychczasowego przeznaczenia - z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Kotlinowski