Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie sędziego w procedurze karnej SK 66/13

Podmiot inicjujący postępowanie: D. N.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 16 IV 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 40 § 1 pkt 7 ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie w jakim ogranicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do tych spraw, w których brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone, umożliwiając kilkukrotne orzekanie przez tego samego sędziego w danej sprawie w II instancji narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a w szczególności wynikające z prawa do sądu, prawo do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Leon Kieres - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Zbigniew Cieślak
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz