Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową; upoważnienie ustawowe U 1/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 26 IV 2016 godz.: 10.00

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie wniosku o zbadanie zgodności:
1) § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 68 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji RP,
2) § 5 ust. 3 powołanego w punkcie 1 rozporządzenia z art. 78 zdanie drugie Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Rozpoznanie wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Piotr Tuleja - przewodniczący
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Stanisław Rymar