Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów procesu SK 37/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Wacław O.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 17 V 2016 godz.: 9.30

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 102 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego  z art. 2, art. 32 oraz art. 45 Konstytucji RP.
Rozpoznanie skargi konstytucyjnej nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Biernat - przewodniczący
Andrzej Wróbel - sprawozdawca
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Marek Zubik