Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzekucja świadczeń pieniężnych; pobranie opłaty stosunkowej od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi P 63/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 28 VI 2017 godz.: 12.30

Pytanie prawne czy art.49 ust.1 zdanie pierwsze ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji  w zakresie, w jakim przewiduje pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

M. Muszyński - przewodniczący

P. Pszczółkowski - sprawozdawca

Z. Jędrzejewski

L. Kieres

L. Morawski