Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców P 13/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny
Miejsce: Sala rozpraw TK
Data: 12 XII 2017 godz.: 13.30

Pytanie prawne czy art. 691 §5 Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym przez art. 26 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w związku z art. 39 ust. 1 powołanej ustawy w zakresie, w jakim odmiennie traktuje skutki śmierci jedynego najemcy i jednego ze współnajemców, przez co różnicuje ochronę interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców, z art. 2, art. 32 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

M. Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca,

L. Kieres - sprawozdawca,

S. Rymar,

P. Tuleja,

S. Wronkowska-Jaśkiewicz