Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie handlu w niedziele i święta K 10/18

Sygn. akt K 10/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lipca 2021 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jarosław Wyrembak – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski – sprawozdawca
Julia Przyłębska
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lipca 2021 r., wniosku Prezydenta Konfederacji Lewiatan o zbadanie zgodności:
1) art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305) w zakresie, w jakim różnicuje pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni, z art. 24, art. 65 ust. 1 oraz art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,
2) art. 6 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim tworzy grupę podmiotów nieobjętych zakazem wynikającym z art. 5 tej ustawy i różnicuje pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni, z art. 24, art. 65 ust. 1 oraz art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,
3) art. 3 pkt 7 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim powoduje niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne, z art. 2 Konstytucji,
4) art. 18 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje rażąco krótką vacationem legis dla tego typu zmian legislacyjnych, z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 3 pkt 7 i art. 18 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Jarosław Wyrembak (votum separatum)
Zbigniew Jędrzejewski (votum separatum)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Andrzej Zielonacki