Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia sędziowskie. P 35/12

Sygn. akt P 35/12

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski – przewodniczący
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieœlak
Teresa Liszcz – sprawozdawca
Andrzej Rzepliński,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013 r., połšczonych trzech pytań prawnych Sšdu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu oraz pytania prawnego Sšdu Rejonowego w Gliwicach:

czy art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw zwišzanych z realizacjš ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) jest zgodny z:
- art. 173 i art. 10 ust. 1 w zwišzku z art. 178 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji w zakresie, w jakim narusza art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sšdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.),
- art. 2 w zwišzku z art. 178 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim narusza zasady ochrony praw nabytych i zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz niedziałania prawa wstecz,
- art. 2 w zwišzku z art. 219 ust. 1 i 2 oraz art. 173 Konstytucji przez to, że nie zostały spełnione merytoryczne przesłanki jego uchwalenia, jak również dokonano wyboru nieprawidłowej formy aktu prawnego,
- art. 2 w zwišzku z art. 88 ust. 1 i 2 oraz art. 7 Konstytucji z powodu nieustanowienia odpowiedniej vacationis legis oraz procedowania ustawy z naruszeniem trybu ustawodawczego,
- art. 10 ust. 2, art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 4 Konstytucji, ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie projektu zaskarżonego przepisu do Krajowej Rady Sšdownictwa,
- art. 10 ust. 2 i art. 183 ust. 2 Konstytucji, ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie projektu zaskarżonego przepisu do Sšdu Najwyższego,
- art. 110 ust. 3 i art. 112 Konstytucji, ponieważ projekt zaskarżonej ustawy nie został przedstawiony sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka,
- art. 123 ust. 1 i 2 Konstytucji przez uchwalenie zaskarżonej ustawy w trybie pilnym bez nadania jej projektowi statusu pilnoœci oraz bez merytorycznych podstaw, by taki tryb zastosować,

o r z e k a :

Art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw zwišzanych z realizacjš ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) jest zgodny z art. 7, art. 32 ust. 1 i 2 i art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 10 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 3, art. 110 ust. 3, art. 112, art. 123 ust. 1 i 2, art. 173, art. 183 ust. 2 i art. 187 ust. 4 Konstytucji. 

Ponadto p o s t a n a w i a :

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędnośœć wydania wyroku.

 Marek Kotlinowski 
Stanisław Biernat Zbigniew Cieœlak
Teresa Liszcz   Andrzej Rzepliński