Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe; miejsce urządzania gier na automatach. P 4/11

Sygn. akt P 4/11 

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Cieœlak – przewodniczący
Stanisław Biernat
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Teresa Liszcz – sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 23 lipca 2013 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:

czy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), uniemożliwiający - podmiotom prowadzącym działalnoœść gospodarczą polegającą na urządzaniu gier na automatach o niskich wygranych odnośœnie przedsięwzięć podjętych przed 1 stycznia 2010 r. - dopuszczalną wczeœniej zmianę miejsca urządzania gry, ustalonego w uprzednio wydanym zezwoleniu, jest zgodny z wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą ochrony interesów w toku podmiotów prowadzących takową działalność, które - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęły realizację sześœcioletnich przedsięwzięć gospodarczych,

o r z e k a :

Art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Zbigniew Cieœlak 
Stanisław Biernat Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński Teresa Liszcz