Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczącego stawek taksy notarialnej; zasady wydawania rozporządzeń. U 8/08

Sygn. akt U 8/08

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 7 lipca 2011 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Granat - przewodniczący
Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
Maria Gintowt-Jankowicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 lipca 2011 r., połączonych wniosków:

1)  Krajowej Rady Notarialnej z 10 marca 2008 r. o zbadanie zgodności:

a)  § 3 pkt 5 i 6, § 13 pkt 1 lit. a oraz § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1336), z art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, ze zm.),

b)  § 3 pkt 7 oraz § 6 pkt 14-17 rozporządzenia z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, dodanych przez rozporządzenie z 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, z art. 5 § 3 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie oraz z art. 2 Konstytucji,

2)  Krajowej Rady Notarialnej z 23 marca 2009 r. o zbadanie zgodności § 10a ust. 1 i 2 rozporządzenia z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, dodanego przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 173, poz. 1078), z art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, ze zm.),

o r z e k a:

1. § 3 pkt 5-7, § 6 pkt 14-17, § 13 pkt 1 lit. a oraz § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z 2005 r. Nr 11, poz. 83, z 2007 r. Nr 187, poz. 1336, z 2008 r. Nr 173, poz. 1078 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 290) są zgodne z art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 87, poz. 483 i Nr 106, poz. 622).

2. § 3 pkt 7 oraz § 6 pkt 14-17 rozporządzenia z 28 czerwca 2004 r. powołanego w punkcie 1 są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. § 10a ust. 1 i 2 rozporządzenia z 28 czerwca 2004 r. powołanego w punkcie 1 jest zgodny z art. 5 § 3 ustawy z 14 lutego 1991 r. powołanej w punkcie 1.

 Mirosław Granat 
Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz