Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak prawa do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji. SK 10/09

Sygn. akt SK 10/09

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 9 lutego 2010 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz  
Mirosław Granat   
Wojciech Hermeliński - sprawozdawca
Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 lutego 2010 r., skargi konstytucyjnej spółki "Metal Color Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zbadanie zgodności:

art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim uniemożliwia zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim - w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 maja 2009 r. - nie dawał podstaw do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Ewa Łętowska 
Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński Marek Mazurkiewicz