Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Swoboda działalności gospodarczej. Kp 1/09

Sygn. akt Kp 1/09                                       

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

            Warszawa, dnia 13 października 2010 r. 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący 
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz - sprawozdawca
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz 
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 21 lipca i 13 października 2010 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

art. 23 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego z art. 2 Konstytucji, w zakresie zasady określoności oraz z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, w zakresie w jakim upoważnia ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do określenia "innego miejsca pierwszej sprzedaży" gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, jest niezgodny z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zasadą określoności przepisów prawnych, wynikającą z art. 2 Konstytucji.

2. Art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie dotyczącym określenia przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze rozporządzenia, innych, poza "centrami pierwszej sprzedaży", miejsc pierwszej sprzedaży, jest niezgodny z zasadą określoności przepisów prawnych, wynikającą z art. 2 Konstytucji.

3. Powołane w punkcie 1 i 2 przepisy nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą.

   

 Bohdan Zdziennicki 
Stanisław Biernat
(zdanie odrębne do pkt 1 i 2 wyroku)
 Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat  Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński Adam Jamróz
Marek Kotlinowski  Teresa Liszcz
Ewa Łętowska 
(votum separatum do pkt 1 i 2)
 Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński 
(votum separatum do pkt 1 i 2)
 Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
 Mirosław Wyrzykowski 
(votum separatum do pkt 1 i 2)