Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Swoboda działalności gospodarczej. Kp 1/09

21 lipca 2010 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący swobody działalności gospodarczej.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o organizacji rynku rybnego z ust. 3 art. 2 w zakresie zasady określoności oraz z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Kwestionowany przepis wprowadza wymóg dokonywania pierwszej sprzedaży gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, wyłącznie w centrach pierwszej sprzedaży lub innych miejscach pierwszej sprzedaży określonych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowana regulacja ogranicza swobodę działalności gospodarczej w zakresie pierwszego etapu obrotu rybami i może prowadzić do monopolizacji rynku rybnego. Ograniczenie to może zostać uznane za konstytucyjnie dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest uzasadnione potrzebą ochrony innych konstytucyjnych wartości i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Kwestionowany przepis wprowadza ograniczenie praw przedsiębiorców ze względu na możliwość kontroli administracyjnej sposobu wykonywania tej działalności. Obecnie obowiązuje już kontrola dotycząca sposobu wykonywania połowów i ich raportowania. Nie znajduje więc uzasadnienia wprowadzanie kolejnych ograniczeń prowadzących do znaczącego ograniczenia wolności działalności gospodarczej - podkreśla wnioskodawca.

W ocenie wnioskodawcy kwestionowana regulacja narusza także nakaz określoności przepisów prawnych. Nakaz ten nie wyklucza możliwości posłużenia się przez ustawodawcę pojęciami niedookreślonymi. Jednak w takim przypadku niezbędne jest zapewnienie przewidywalności rozstrzygnięć podejmowanych na podstawie tak sformułowanych przepisów.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.