Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do emerytury pomostowej. K 27/09

Sygn. akt K 27/09

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski - przewodniczący
Adam Jamróz
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 listopada 2010 r., wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o zbadanie zgodności:

1)  art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) z art. 32 Konstytucji,

2)  art. 4 pkt 5 w związku z art. 2 pkt 5 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji i wynikającą z niego zasadą ochrony praw słusznie nabytych,

3)  art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

4)  art. 3 ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 oraz załącznika nr 1 do tej ustawy w zakresie, w jakim art. 3 ust. 2 pomija czynniki ryzyka niewymienione w art. 3 ust. 2, pomimo posiadania przez te czynniki właściwości czynników ryzyka w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz w zakresie, w jakim załącznik nr 1, określający wykaz prac w szczególnych warunkach pomija inne prace w szczególnych warunkach, pomimo posiadania przez nie właściwości prac w szczególnych warunkach określonych w art. 3 ust. 1, z art. 32 Konstytucji,

5)  art. 3 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 oraz załącznika nr 2 do tej ustawy w zakresie, w jakim załącznik nr 2 określający wykaz prac o szczególnym charakterze, pomija inne prace o szczególnym charakterze, pomimo spełniania przez nie warunków określonych w art. 3 ust. 3, z art. 32 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) w zakresie, w jakim w katalogu czynników ryzyka pomija czynniki fizyczne i chemiczne, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Załącznik nr 2 do ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 3 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie uwzględnia w wykazie prac o szczególnym charakterze pracy kierowców samochodów ciężarowych oraz wszystkich prac związanych z wysiłkiem energetycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 8400 kJ u mężczyzn i powyżej 4600 kJ u kobiet, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

3. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 3 ust. 1-3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim w wykazie prac w szczególnych warunkach oraz w wykazie prac o szczególnym charakterze uwzględniają tylko te prace występujące w zakładowym transporcie kolejowym, które wykonywane są bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra, są zgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do rekompensaty osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., podejmującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 1998 r., które nie legitymują się okresem pracy w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) - wynoszącym 15 lat, jest zgodny z art. 2 Konstytucji i wynikającą z niego zasadą ochrony praw słusznie nabytych oraz zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także z art. 32 ust. 1 Konstytucji i wynikającą z niego zasadą równości.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 197, poz. 1307)umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności:
1)  załącznika nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) w związku z art. 3 ust. 2 tej ustawy, w zakresie, w jakim pomija pracę wykonywaną poza pomieszczeniami zamkniętymi, prace w warunkach narażenia na hałas oraz pracę zmianową, z art. 32 Konstytucji, 
2)  art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim w katalogu czynników ryzyka pomija czynniki fizyczne i chemiczne, z art. 32 ust. 2 Konstytucji,
3)  załącznika nr 2 do ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 3 ust. 3 ustawy powołanej w pkt 1 w zakresie, w jakim nie uwzględnia w wykazie prac o szczególnym charakterze pracy kierowców samochodów ciężarowych oraz wszystkich prac związanych z wysiłkiem energetycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 8400 kJ u mężczyzn i powyżej 4600 kJ u kobiet, z art. 32 ust. 2 Konstytucji,
4)  załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 3 ust. 1-3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim w wykazie prac w szczególnych warunkach oraz w wykazie prac o szczególnym charakterze uwzględniają tylko te prace występujące w zakładowym transporcie kolejowym, które wykonywane są bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra, z art. 32 ust. 2 Konstytucji,
5)  art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do rekompensaty osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., podejmującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 1998 r., które nie legitymują się okresem pracy w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) - wynoszącym 15 lat, z art. 32 ust. 2 Konstytucji,
6)  art. 4 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 32 Konstytucji,
7)  art. 4 pkt 5 w związku z art. 2 pkt 5 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji i wynikającą z niego zasadą ochrony praw słusznie nabytych

-   ze względu na zbędność wydania wyroku;

8)  art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do emerytury pomostowej pracownikom, którzy spełniają warunki uzyskania rekompensaty, o jakiej mowa w powołanych przepisach, z art. 2 Konstytucji i wynikającą z niego zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz  zasadą ochrony praw słusznie nabytych, a także z art. 32 Konstytucji ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

 Marek Kotlinowski 
Adam Jamróz Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz