Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konieczność zawarcia umowy na piśmie przez wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcą pod rygorem nieważności. P 105/08

Sygn. akt P 105/08                                            

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat 
Marian Grzybowski
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Opolu:

czy art. 647, art. 6471 § 4 i art. 658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) są zgodne z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 647, art. 6471 § 4 i art. 658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                      

 Marek Kotlinowski 
Maria Gintowt-Jankowicz  Mirosław Granat
Marian Grzybowski    Mirosław Wyrzykowski