Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nałożenie na gminę obowiązku zaspokajania roszczeń odszkodowawczych kosztem majątku gminy K 43/07

Sygn. akt K 43/07

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 28 lutego 2008 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Granat - przewodniczący
Marek Kotlinowski - sprawozdawca
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 lutego 2008 r., połączonych wniosków Rady Miejskiej w Brwinowie i Rady Miasta Podkowy Leśnej o zbadanie zgodności:

art. 73 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.), rozumianego jako nakładający na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz drogi lokalne miejskie, jakie istniały przed dniem 1 stycznia 1999 r., z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 73 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) jest zgodny z art. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Mirosław Granat 
Marek Kotlinowski Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński Bohdan Zdziennicki