Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nałożenie na gminę obowiązku zaspokajania roszczeń odszkodowawczych kosztem majątku gminy K 43/07

28 lutego 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Rady Miejskiej w Brwinowie oraz Rady Miasta Podkowy Leśnej dotyczące nałożenia na gminę obowiązku zaspokajania roszczeń odszkodowawczych kosztem majątku gminy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 73 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, rozumianym w ten sposób, że nakłada na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz drogi lokalne miejskie, jakie istniały przed dniem 1 stycznia 1999 roku, z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem odszkodowanie za nieruchomości , które 31 grudnia 1998 r. były zajęte pod drogi publiczne, a nie stanowiły własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, wypłaca gmina. Natomiast dotychczasowe drogi gminne oraz lokalne miejskie stały się drogami gminnymi dopiero od 1 stycznia 1999 r. Do tego czasu drogi publiczne dzieliły się na drogi: krajowe, wojewódzkie, gminne oraz lokalne miejskie i drogi zakładowe. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego jednolicie przyjmuje się, że przepisy ustawy z 13 października 1998 r. nakładają na wszystkie gminy władające nieruchomościami niestanowiącymi ich własności, zajętymi pod gminne drogi publiczne 31 grudnia 1998 r. w tym drogi lokalne miejskie, obowiązek wypłaty odszkodowania . Wykładnię tę prezentują też wojewódzkie sądy administracyjne. Zdaniem wnioskodawców kwestionowany przepis rozumiany w ten sposób, że nakłada na gminę obowiązek wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz lokalne drogi miejskie istniejące przed 1 stycznia 1999 r. jest niezgodny z konstytucyjnymi zasadami: przyzwoitej legislacji i adekwatności udziału gminy w dochodach publicznych do nakładanych na gminę zadań.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski .