Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego - legitymacja procesowa K 43/05

Sygn. akt K 43/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 4 lipca 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący 
Teresa Dębowska-Romanowska
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 4 lipca 2006 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485) nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Jerzy Stępień 
Teresa Dębowska-Romanowska Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki