Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego - legitymacja procesowa K 43/05

4 lipca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący legitymacji procesowej w zakresie wszczynania przed sądem postępowań o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które nadużywając alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny można zobowiązać do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu tego obowiązku orzeka sąd rejonowy. Postępowanie przed sądem toczy się jednak wyłącznie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Oznacza to, że np. osoby bliskie w stosunku do osoby uzależnionej nie mają legitymacji procesowej do wystąpienia z takim żądaniem, a złożony przez nie wniosek zostanie przez sąd oddalony. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nie do pogodzenia z konstytucyjnym prawem do sądu jest sytuacja, w której osoby bliskie nie mają legitymacji procesowej do samodzielnego uruchamiania postępowania mającego na celu ochronę ich życia rodzinnego przed rozkładem czy też ochronę małoletnich członków rodziny przed demoralizacją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.