Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zrzeczenie się własności nieruchomości K 9/04

Sygn. akt K 9/04

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 marca 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 marca 2005 r., wniosków:

1) Rady Miasta Knurów o stwierdzenie, że art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408) jest niezgodny z art. 165 oraz art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Rady Miasta Jastrzębie Zdrój o stwierdzenie, że art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408) jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 165 oraz art. 167 ust. 4 Konstytucji,

3) Rady Miasta Torunia o stwierdzenie niezgodności art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z postanowieniami art. 16 i art. 165 Konstytucji,

o r z e k a:

I

Art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
a) jest zgodny z art. 16 i art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z Art. 31 ust. 3 i Art. 32 Konstytucji,
b) jest niezgodny z art. 2 i art. 165 Konstytucji.

II

Art. 179 ustawy powołanej w pkt I sentencji traci moc obowiązującą z dniem 15 lipca 2006 r.

 Bohdan Zdziennicki 
Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski
Adam Jamróz Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska