Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego K 27/04

Sygn. akt K 27/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 31 maja 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz - przewodniczący
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Jerzy Stępień 
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 maja 2005 r., wniosku Rady Miejskiej w Bełżycach o zbadanie zgodności:

art. 61 i art. 69 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP,

o r z e k a:

1. Art. 61 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) w zakresie, w jakim wprowadza zmiany do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) dotyczące rozszerzenia obowiązku finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy, jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 69 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

 Janusz Niemcewicz 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki