Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego K 27/04

31 maja o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie zbadania konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 61 i art. 69 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na gminy nałożono obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych. Gminy zobowiązano też do pokrycia z własnych środków budżetowych kosztów oświetlenia ulic, placów, dróg wojewódzkich i powiatowych. Zdaniem wnioskodawcy jest to niezgodne z Konstytucją (art. 4 i art. 167), gdyż nakładając dodatkowe zobowiązania na Gminę nie zapewniono jej równocześnie możliwości udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypisanych zadań. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego powinny następować wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Samorząd przy zaplanowanym w ustawie systemie dochodów nie jest więc w stanie wypełnić wszystkich nakładanych na niego zobowiązań.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.