Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wniesienia apelacji SK 45/03

Sygn. akt SK 45/03

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Zdyb - przewodniczący
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska 
Jerzy Stępień - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 lipca 2005 r., skargi konstytucyjnej Czesława Sykuły o zbadanie zgodności:

art. 6 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149) z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 w związku z art. 237, z art. 45 w związku z art. 78, art. 176, art. 31 ust. 3 i art. 237 oraz z art. 77 ust. 2 w związku z art. 42 i art. 237 Konstytucji RP,

o r z e k a:

Art. 6 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149, z 2003 r. Nr 222, poz. 2200 oraz z 2004 r. Nr 148, poz. 1550) jest zgodny z art. 32, art. 45, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 37 ust. 1, art. 42, art. 176 i art. 237 Konstytucji.

 Marian Zdyb 
Marian Grzybowski Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Jerzy Stępień