Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wniesienia apelacji SK 45/03

11 lipca 2005 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Czesława S. w sprawie pozbawienia prawa do zaskarżenia orzeczenia wydanego przez sąd rejonowy, jeżeli obwiniony został wcześniej skazany przez kolegium do spraw wykroczeń.

Trybunał orzeknie sprawie zgodności art. 6 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 2 w zw. z art. 237; art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 237; art. 37 ust. 1 w zw. z art. 237; art. 45 w zw. z art. 78 w zw. z art. 176 w zw. z art. 237; art. 45 w zw. z art. 78 w zw. z art. 31 ust. 1 w zw. z art. 237; art. 77 ust. 2 w zw. z art. 42, w zw. z art. 237 Konstytucji.

Skarżący Czesław S. został uznany winnym przez kolegium ds. wykroczeń za wylewanie cieczy niewiadomego pochodzenia na posesję Barbary Ch. Czesław S. wniósł odwołanie do Sądu Rejonowego i również został uznany za winnego popełnienia wykroczenia. Przepis zaskarżony do TK wyróżnia trzy kategorie osób: skazane przez kolegium i skazane także przez sąd rejonowy, uniewinnione przez kolegium a następnie skazane przez sąd oraz te wobec których umorzono postępowanie przed kolegium, a skazano je przez sąd rejonowy na skutek odwołania na ich niekorzyść. Spośród tych trzech kategorii osób prawo do apelacji przyznano tylko należącym do dwóch ostatnich grup. Natomiast skazani przez kolegium i potem przez sąd rejonowy (jak np. skarżący) zostali pozbawieni prawa do wniesienia apelacji. W ocenie skarżącego kryterium różnicujące podmioty (tj. treść orzeczenia zapadłego przed kolegium ds. wykroczeń), nie stanowi wystarczającej podstawy do przyjęcia, iż znajdują się one w odmiennej sytuacji prawnej. Nic nie uzasadnia ich różnego traktowania, bo wszystkie zostały skazane na skutek odwołania od orzeczenia kolegium. Inaczej mówiąc ich sytuacja jest taka sama, a pozbawienie prawa do wniesienia apelacji nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Zdyb , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Stępień.