Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wynagradzania za korzystanie z utworu P 10/03

Sygn. akt P 10/03

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 listopada 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 


Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący
Adam Jamróz - sprawozdawca
Ewa Łętowska 
Janusz Niemcewicz 
Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 listopada 2005 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie:

czy art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) jest zgodny z art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610, z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) w zakresie, w jakim dotyczy zatwierdzania lub odmowy zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego przedstawionych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem, nie jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Mirosław Wyrzykowski 
Adam Jamróz Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz Marian Zdyb