Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wynagradzania za korzystanie z utworu P 10/03

21 listopada 2005 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące ustalania wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji.

Pytanie sądu dotyczy przepisu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który pozwala komisjom powoływanym przez właściwego ministra ustalać wynagrodzenie za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem. Ustalanie cen, zdaniem pytającego sądu, jest ingerencją w wolność gospodarczą. Ogranicza strony, w tym przypadku twórcę i podmiot chcący wykorzystać utwór, w zakresie możliwości negocjowania ceny i innych warunków umownych. W ocenie sądu, ograniczenie to jest uzasadnione z punktu widzenia interesu publicznego, bo ma zapewnić twórcom ochronę ich praw. Zastrzeżenia budzi jednak zbyt ogólny charakter ograniczenia. Kwestionowany przepis o prawie autorskim nie zawiera żadnych kryteriów określania i zatwierdzania stawek w tabelach wynagrodzeń. Mogą więc one być określane i zatwierdzane w sposób całkowicie dowolny.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz .