Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakaz reklamy i promocji alkoholu K 2/02

Sygn. akt K 2/02


W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 stycznia 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann - przewodniczący
Marian Grzybowski
Ewa Łętowska - sprawozdawca
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 stycznia 2003 r., wniosku Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych o zbadanie zgodności:

1) art. 131 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) z art. 2, art. 20, art. 21, art. 22, art. 31 ust. 3, art.32 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 131 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w punkcie 1 z art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284),
3) art. 452 w związku z art. 131 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w punkcie 1 z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

1. Artykuł 131 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) rozumiany jako nie obejmujący zakazu reklamy i promocji posługujących się wizerunkiem reklamowym przypadkowo zbieżnym z wizerunkiem reklamowym właściwym dla wyrobów lub producentów alkoholu jest zgodny z art. 20, art. 22, art. 21, art. 32, art. 31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).

2. Artykuł 131 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w punkcie 1 rozumiany jako odnoszący się do osób, które po wejściu w życie zaskarżonych zakazów rozpoczęły działania wskazane w dyspozycji zaskarżonych przepisów jest zgodny z art. 2 i 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Artykuł 452 ustawy wymienionej w punkcie 1 w związku z art. 131 ust. 3 i 4 tejże ustawy rozumianymi w sposób wskazany w pkt 1 jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Wiesław Johann
Marian GrzybowskiEwa Łętowska
Jerzy StępieńMirosław Wyrzykowski