Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakaz reklamy i promocji alkoholu K 2/02

28 stycznia 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, formułujących zakazy reklamy i promocji produktów wykorzystujących podobieństwo do napojów alkoholowych.

Konfederacja wnosi o stwierdzenie niekonstytucyjności norm wyrażonych w art. 131 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz odsyłających do tych norm regulacji karnych art. 452 tejże ustawy. W opinii Konfederacji zaskarżone przepisy naruszają konstytucyjne zasady: określoności przepisów prawa karnego, ochrony własności, wolności działalności gospodarczej oraz równości wobec prawa. Ponadto art. 131 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 452 są sprzeczne z art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zdaniem Konfederacji opis przestępstw, wskazany w art. 131 nie spełnia minimalnych standardów określoności przepisów prawa karnego. Zawarte w opisie elementy, takie jak np.: "symbol obiektywnie odnoszący się do napoju alkoholowego", "wykorzystanie nazwy, znaku towarowego, kształtu graficznego (...) związanych z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem" są pojęciami nieostrymi. Wnioskodawca uważa, że obowiązywanie w polskim systemie prawnym przepisów karnych pozostawiających tak dużą dowolność uznania, jakie zachowanie jest przestępstwem, a jakie nim nie jest, poważnie narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do Państwa (art. 2 Konstytucji).

Konfederacja podnosi w swoim wniosku, że zakaz reklamy i promocji produktów i usług zawarty w art. 131 ust. 3 oraz zakaz reklamy i promocji przedsiębiorców, zawarty w art. 131 ust. 4 tak dalece ograniczają prawo do korzystania ze znaku towarowego, że w swych skutkach są równoznaczne z pozbawieniem prawa do znaku towarowego. Jest to sprzeczne z art. 21 Konstytucji. Regulacje art. 131 ograniczając wolność reklamy i promocji towarów i usług ingerują zarazem w wolność działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż zakazy reklamy produktów niealkoholowych naruszają swobodę wypowiedzi komercyjnej, a tym samym naruszają art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który tę wolność konstytuuje.

Rozprawie będzie przewodniczyć Sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Ewa Łętowska.