Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasiłek chorobowy. P 6/12

Sygn. akt P 6/12

 WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

 Warszawa, dnia 17 czerwca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz – przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz – sprawozdawca
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądów przedstawiających pytania prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 r., połączonych pytań prawnych:

1) Sądu Rejonowego w Gliwicach, sygn. akt VI U 194/11, czy art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji,

2) Sądu Rejonowego w Płocku, sygn. akt IV U 98/13, czy art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

3) Sądu Rejonowego w Gliwicach, sygn. akt VI U 234/13, czy art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) jest zgodny z art. 67 ust. 1 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Teresa Liszcz
Maria Gintowt-Jankowicz
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz